Ta witryna używa plików cookies.
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu można znaleźć w stopce: polityka cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Strona główna      Aktualności      Rok 2017      ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPM/1/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPM/1/2017
18.04.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
NR ZPM/1//2017

Dotyczy projektu pt. „Kompleksowe rozwiązania z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej budynków wraz z budową instalacji demonstracyjnej.” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1.2.

Zamawiający:
„MERCOR” S.A., 80-408 Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2

1. Przedmiot zamówienia:
Automatyczna prasa formująca płytę o zwiększonej odporności ogniowej (wyciskanie w kier. grawitacyjnym).
2. Opis zamówienia:
2.1. Dostawa, montaż, uruchomienie urządzenia „Automatyczna prasa formująca” wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie programowania, obsługi oraz utrzymania ruchu.
2.2. Szczegółowy opis urządzenia:
Szczegółowy opis urządzenia zostanie udostępniony po podpisaniu wzajemnej noty o zachowaniu poufności pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym.
2.3. Minimalne parametry techniczne maszyny:
Zakres minimalnych parametrów technicznych urządzenia zostanie udostępniony po podpisaniu wzajemnej noty o zachowaniu poufności pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym.
2.4. Warunki dodatkowe:
2.4.1. Ostateczny materiał oraz kolor maszyny wymaga uprzedniego ustalenia między Zamawiającym, a Oferentem.
2.4.2. Prasa zostanie skonstruowana oraz wykonana w warsztacie Oferenta, przed dostawą.
2.4.3. Przedstawiciele Zamawiającego będą mieli możliwość wglądu oraz inspekcji maszyny na każdym etapie produkcji, oraz udostępniona im zostanie symulacja pracy maszyny.
2.4.4. Po demonstracji pracy maszyny u Oferenta, maszyna zostanie rozłożona, spakowana (zgodnie z wymogami transportowymi) i dostarczona w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego na terenie Polski.
2.4.5. Oferent udostępni zespół instalatorów nadzorowany przez własnego inżyniera tak, aby zamontować prasę wg wytycznych własnych oraz Zamawiającego.
2.4.6. Podłączenie elektryczne oraz logiczne prasy zostanie wykonane przez personel Zamawiającego przy zachowaniu nadzoru Oferenta.
2.4.7. Oferent zapewni odpowiednie wsparcie inżynieryjne podczas odbiorów maszyny oraz celem zapewnienia wymaganej komunikacji maszyny z urządzeniami wejścia/wyjścia, w tym z serwerem technologicznym, wraz z próbami technologicznymi.
2.4.8. Wszelkie tłumaczenia zgłoszone przez Zamawiającego na język polski lub angielski muszą zostać dostarczone przez Oferenta.
3. Termin realizacji i miejsce dostawy.
Nieprzekraczalny termin dostawy: do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.
Miejsce dostawy: „MERCOR” S.A. 09-472 Słupno, Mirosław 26A
4. Warunki dopuszczające do przetargu:
4.1. Minimum 10 letnia gwarancja na wszystkie stałe elementy konstrukcyjne maszyny (np. główna rama, skrzynia formująca, cylindry itp. – lista do zaakceptowania przez Zamawiającego) + standardowa gwarancja 2 letnia na pozostałe komponenty (z wyłączeniem komponentów podlegających standardowemu zużyciu).
4.2. Przynajmniej 3 podobne maszyny (pod względem punktu pracy, ciśnienia, siły itp.) pracujące w krajach Unii Europejskiej, wraz z referencjami i opcjonalną możliwością do wizyty oraz dyskusji w siedzibie Klienta, przez reprezentantów Zamawiającego (w asyście reprezentantów Oferenta).
4.3. Centrum obsługi serwisowej czynne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wraz z obecnością serwisanta (jeżeli wymagane przez Zamawiającego) przy maszynie Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia usterki.
4.4. Maksymalny czas dostawy urządzenia wraz z uruchomieniem i oddaniem, nie dłuższy niż 10 miesięcy od daty podpisania umowy.
4.5. Warunkiem przystąpienia jest pełne spełnienie warunków technicznych, o których mowa w punkcie 2 wraz z podpunktami.
5. Kryterium wyboru oferty (max 100 punktów):
5.1. Cena: 60% (60 pkt.)
Całkowita cena urządzenia wraz z montażem, uruchomieniem, odbiorami oraz szacunkowym kosztem obsługi serwisowej wliczając materiały, liczonym przez 5 lat od uruchomienia.
5.2. Wsparcie techniczne: 40% (40 pkt.)
5.2.1. Komponenty podlegające standardowemu zużyciu.
Lista (do zaakceptowania przez Zamawiającego) wszystkich komponentów podlegających standardowemu zużyciu wraz z dostawcami i gwarantowanym czasem dostawy nie dłuższym niż 30 dni od daty zamówienia.
Pełna lista spełniająca 100% kryterium pkt. 5.2.1: 10% (10 pkt.)
Lista niekompletna lub przekroczenie czasu dostawy dla jakiegokolwiek komponentu: 0% (0 pkt.).
5.2.2. Komponenty krytyczne.
Komponenty krytyczne: wszystkie niezbędne komponenty do zapewnienia ciągłej pracy maszyny oraz wszystkie komponenty mogące mieć wpływ na gwałtowne pogorszenie warunków bezpieczeństwa. Lista komponentów krytycznych (do zaakceptowania przez Zamawiającego) wraz z gwarancją maksymalnego czasu dostawy dla komponentów krytycznych na 48 godzin od godziny zamówienia.
Pełna lista spełniająca 100% kryterium pkt. 5.2.2: 10% (10 pkt.)
Lista niekompletna lub przekroczenie czasu dostawy dla jakiegokolwiek komponentu: 0% (0 pkt.).
5.2.3. Pozostałe komponenty.
Lista (do zaakceptowania przez Zamawiającego) pozostałych komponentów (których usterka nie ma wpływu na ciągłość pracy maszyny, a może mieć wpływ na jakość produktu), wraz z dostawcami oraz maksymalnym czasem dostawy liczonym na 72 godziny od godziny zamówienia.
Pełna lista spełniająca 100% kryterium pkt. 5.2.3: 10% (10 pkt.)
Lista niekompletna lub przekroczenie czasu dostawy dla jakiegokolwiek komponentu: 0% (0 pkt.).
5.2.4. Opcjonalne wydłużenie czasu standardowej gwarancji o której mowa w pkt. 4.1
Wydłużenie gwarancji do okresu 5 lat: 10% (10 pkt.)
Wydłużenie gwarancji do okresu 3 lat: 5% (5 pkt.)
Brak wydłużenia gwarancji (standard 2 lata): 0% (0 pkt.)

Ad 5.1 Liczba punktów w kryterium cena wyliczona będzie według następującego wzoru:
Pcx = (Cmin / Cx) x 60
gdzie:
Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta w kryterium Cena,
Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,
Cx – cena zaproponowana przez oferenta

6. Dodatkowe informacje: do uzyskania przez cały okres składania ofert, zgodnie z godzinami pracy zakładu Zamawiającego (8:00 – 16:00):
Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Mirosławiu – Szymon Słojewski
tel. +48 609 510 137
e-mail: s.slojewski@mercor.com.pl

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania na adres spółki lub na adres mail: s.slojewski@mercor.com.pl w terminie do dnia 27.04.2017 roku godz. 24:00.
Liczy się data wpłynięcia oferty. Godziny otwarcia siedziby spółki dla ofert składanych w formie papierowej: dni robocze, od godziny 8:00 do godziny 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Rozstrzygnięcie postępowania i złożenie zamówienia:
Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 28.04.2017r o godzinie 12:00.Informację o dokonanym wyborze zamawiający umieści na stronach internetowych, na których zostało umieszczone niniejsze zapytanie. W osobnym zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia stosownej umowy.

9. Wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

10. Postanowienia końcowe:
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść „Zapytania ofertowego”. W takim przypadku termin składania ofert ulegnie odpowiednio wydłużeniu.

Szymon Słojewski

Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Mirosławiu
„MERCOR” S.A.

Załącznik nr 1
Formularz ofertowy

Przedmiot zamówienia: Automatyczna prasa formująca płytę o zwiększonej odporności ogniowej (wyciskanie w kier. grawitacyjnym)
Zapytanie ofertowe nr ZPM/1/2017

Nazwa /firma/ oraz adres Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………......................................................
…………………………………………………………………………………………………......................................................
NIP………………………………….................……………
REGON ...........................................................
Oferta oraz kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia:
1. Oferujemy (odniesienie do punktu 2 zapytania ofertowego):
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..
...............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Szczegóły oferty (zgodnie z Zapytaniem Ofertowym ZPM/1/2017):
– cena całkowita brutto i netto wraz z kalkulacją poszczególnych elementów wyliczona zgodnie z pkt. 5.1: ……………………………………
– Pełna lista spełniająca 100% kryterium pkt. 5.2.1: TAK / NIE
– Pełna lista spełniająca 100% kryterium pkt. 5.2.2: TAK / NIE
– Pełna lista spełniająca 100% kryterium pkt. 5.2.3: TAK / NIE
– Opcjonalne wydłużenie czasu standardowej gwarancji o której mowa w pkt. 4.1: ………………….
– Szczegółowe odniesienie do wszystkich parametrów technicznych, o których mowa w pkt. 2.3
– Szczegółowe odniesienie do wszystkich dodatkowych warunków, o których mowa w pkt. 2.4
– przedstawiona lista wdrożeń z sukcesem oraz odpowiadające im referencje.

Do oferty należy załączyć także:
– kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o wpisie do KRS.
– oświadczenie „zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz spełniam warunki zawarte w zapytaniu ofertowym, jak również oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, zgodnie z definicją zawartą w zapytaniu ofertowym na niniejszy przedmiot zamówienia” podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.”

………………………… ……………………………………..
Data                        Pieczęć i podpis Wykonawcy

powrót
poprzednia      następna

© Mercor Wszystkie prawa zastrzeżone
 polityka prywatności     Polityka cookies     mapa strony     dodaj do ulubionych   
Projekt i wykonanie:  
Positive Power Sp. z o.o., software house, budowa sklepów internetowych, dedykowane sklepy internetowe, aplikacje mobilne, projektowanie stron, platformy b2b.