Ta witryna używa plików cookies.
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu można znaleźć w stopce: polityka cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Strona główna      Aktualności      Rok 2017      ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 01AM/05/HO/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 01AM/05/HO/2017
19.05.2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 01AM/05/HO/2017

Dotyczące wyboru wykonawcy wytworzenia próbek do badań oraz badania wstępnego klap pasmowych NSHEV w modelu pasma łukowego typu MCR Prolight w 4 konfiguracjach wg EN 12101-2: 2003, Aneks B, realizowanych w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązania z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej budynków wraz z budową instalacji demonstracyjnej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: 01 – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie: 01 – Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie: 02 – Praca B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej.

Zamawiający:
„MERCOR” S.A., 80-408 Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2

1. Przedmiot zamówienia

a) Wyprodukowanie 4 próbek klap NSHEV w modelu pasma MCR Prolight na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez firmę „MERCOR” S.A.

b) Przeprowadzenie badania wstępnego klap pasmowych NSHEV w modelu pasma łukowego typu MCR Prolight w 4 konfiguracjach wg EN 12101-2: 2003, Aneks B

2. Wymagania
Posiadanie akredytacji na badania będące przedmiotem zamówienia.

3. Typ udzielania zamówienia: konkurs ofert

4. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 22.05.2017 r.

5. Termin realizacji: do 22.06.2017 r.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. Kryterium wyboru oferty:
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania = 100 (100%), na co składają się:
- cena netto = 80 pkt. (80%),
- termin realizacji = 20 pkt. (20%).

8. Zasada przyznawania punktacji:
8.1. Liczba punktów w kryterium „cena” wyliczona będzie według następującego wzoru:
Pcx = (Cmin / Cx) x 80
gdzie:
Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta „x” w kryterium „cena”,
Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,
Cx – cena zaproponowana przez oferenta „x”.
8.2. Liczba punktów w kryterium „termin realizacji” wyliczona będzie według następującego wzoru:
Ptx = (Tmin / Tx) x 20
gdzie:
Ptx – liczba punktów uzyskana przez oferenta „x” w kryterium „termin realizacji”,
Tmin – najkrótszy zaproponowany termin realizacji z wszystkich złożonych ofert (liczony w dniach),
Tx – termin realizacji zaproponowany przez oferenta „x” (liczony w dniach).

9. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania na adres spółki lub na adres e-mail: a.minkiewicz@mercor.com.pl
w terminie do dnia 29.05.2017 roku do godz. 24:00.
Liczy się data wpłynięcia oferty. Godziny otwarcia zakładu dla ofert dostarczanych w wersji papierowej: dni robocze, od godziny 8:00 do godziny 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Dodatkowych informacji udziela (w terminie do dnia 29.05.2017 włącznie):
Specjalista ds. Badań i Rozwoju – Adam Minkiewicz
Tel. (+48) 507 035 224
e-mail: a.minkiewicz@mercor.com.pl

11. Rozstrzygnięcie postępowania i złożenie zamówienia:
Informacja o dokonanym wyborze zamawiający umieści na stronie internetowej spółki lub zawiadomi oferentów indywidualnie pocztą elektroniczną. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia stosownej umowy.

12. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

13. Postanowienia końcowe:
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. Zastrzega się możliwość odrzucenia Oferenta bez podania przyczyny.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść „Zapytania ofertowego”.

„MERCOR” S.A.
Adam Minkiewicz
Specjalista ds. Badań i Rozwoju
Tel. (+48) 507 035 224
e-mail: a.minkiewicz@mercor.com.plZałącznik nr 1
Formularz ofertowy

1. Przedmiot zamówienia:
a) Wyprodukowanie 4 próbek klap NSHEV w modelu pasma MCR Prolight na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez firmę „MERCOR” S.A.
b) Przeprowadzenie badania wstępnego klap pasmowych NSHEV w modelu pasma łukowego typu MCR Prolight w 4 konfiguracjach wg EN 12101-2: 2003, Aneks B

Zapytanie ofertowe nr: 01AM/05/HO/2017

Nazwa /firma/ oraz adres wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP………………………………………..…..…….…………..............REGON .................................................................
Kalkulacja cenowa wykonawcy za realizację zamówienia:
Oferujemy (odniesienie do punktu 2 zapytania ofertowego):
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…..

Do oferty należy załączyć także:
- kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia
o wpisie do KRS,
- oświadczenie o treści: „Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia
i wymogami zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz spełniam warunki zawarte w zapytaniu ofertowym, jak również oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, zgodnie z definicją zawartą w zapytaniu ofertowym na niniejszy przedmiot zamówienia” podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

……………………………                                                                                                    ……………………………
Data                                                                                                                  Pieczęć i podpis wykonawcy

powrót
poprzednia      następna

© Mercor Wszystkie prawa zastrzeżone
 polityka prywatności     Polityka cookies     mapa strony     dodaj do ulubionych   
Projekt i wykonanie:  
Positive Power Sp. z o.o., software house, budowa sklepów internetowych, dedykowane sklepy internetowe, aplikacje mobilne, projektowanie stron, platformy b2b.