Ta witryna używa plików cookies.
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu można znaleźć w stopce: polityka cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Strona główna      Aktualności      Rok 2017      ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 03AJ/07/HO/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 03AJ/07/HO/2017
27.07.2017




ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 03AJ/07/HO/2017

Dotyczące wyboru wykonawcy badań centrali sterującej na potrzeby uzyskania Krajowej Oceny Technicznej oraz zasilacza centrali sterującej na potrzeby uzyskania Certyfikatu stałości właściwości użytkowych w ramach zadania „Rozszerzenie funkcjonalności centrali sterującej mcr 9705”, realizowanych w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązania z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej budynków wraz z budową instalacji demonstracyjnej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: 01 – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie: 01 – Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie: 02 – Praca B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej.

1. Zamawiający:
„MERCOR” S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk

2. Typ udzielania zamówienia:
Konkurs ofert

3. Data ogłoszenia zapytania ofertowego:
28.07.2017 r.

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie, zgodnie z programem wyspecyfikowanym przez jednostkę certyfikującą, badań:
a) „Centrali sterowania urządzeniami oddymiania pożarowego oraz bramami
i drzwiami przeciwpożarowymi, od 5 A do 64 A, typu mcr 9705” na potrzeby uzyskania Krajowej Oceny Technicznej;
b) Zasilacza „centrali sterowania urządzeniami oddymiania pożarowego oraz bramami
i drzwiami przeciwpożarowymi, od 5 A do 64 A, typu mcr 9705” na potrzeby przeprowadzenia Oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na zgodność z EN 12101-10: 2005 + AC: 2007.

5. Warunki wykonania prac:
a) Posiadanie przez Wykonawcę odpowiednich akredytacji.
b) Sprecyzowanie przez Wykonawcę ilości próbek niezbędnych do dostarczenia przez Zamawiającego.
c) Określenie przez Wykonawcę adresu, pod który Zamawiający dostarczy próbki.
d) Dostarczenie próbek do badań odbędzie się na koszt Zamawiającego.

6. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) Z uwagi na wzajemne powiązanie pomiędzy poszczególnymi punktami przedmiotu zamówienia, przewidziane jest udzielenie zamówienia na całość prac jednemu oferentowi.
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. Termin realizacji:
do 3 miesięcy od momentu podpisania umowy i dostarczenia próbek

8. Kryteria oceny ofert:
Wybrana zostanie oferta posiadająca najwyższą sumaryczną ilość punktów uzyskanych
z poszczególnych kryteriów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 (100%), na co składają się:

a) Cena – 80 punktów (80%):
Liczba punktów w kryterium „cena” wyliczona będzie według następującego wzoru:
Pcx = (Cmin / Cx) x 80
gdzie:
Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta „x” w kryterium „cena”,
Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,
Cx – cena zaproponowana przez oferenta „x”.

b) Czas realizacji – 20 punktów (20%)
Liczba punktów w kryterium „czas realizacji” wyliczona będzie według następującego wzoru:
Ptx = (Tmin / Tx) x 20
gdzie:
Ptx – liczba punktów uzyskana przez oferenta „x” w kryterium „czas realizacji”,
Tmin – najkrótszy zaproponowany termin realizacji z wszystkich złożonych ofert (liczony w dniach),
Tx – termin realizacji zaproponowany przez oferenta „x” (liczony w dniach).

9. Oferta musi zawierać:
a) Pełne dane identyfikacyjne oferenta (nazwa, numer REGON, NIP, adres, telefon);
b) Imiona, nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta;
c) Imiona, nazwiska osób do kontaktu w imieniu oferenta;
d) Datę sporządzenia oferty;
e) Termin ważności oferty;
f) Zakres merytoryczny oferty;
g) Cenę netto i brutto w PLN lub EUR, w tym należy podać ceny poszczególnych elementów poszczególnych procesów badawczych;
h) Termin realizacji zamówienia – podany jako przedział dat;
i) Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych oferenta z zamawiającym (zgodnie z definicją zawartą w niniejszym zapytaniu ofertowym);
j) Potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzających status notyfikowanej jednostki oraz dokumentów potwierdzającej posiadaną akredytację na wyspecyfikowane badania.

10. Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 04.08.2017 roku włącznie.
Oferty należy składać:
- w formie elektronicznej na adres e-mail:
a.jakubowski@mercor.com.pl
lub
- w formie papierowej – osobiście lub pocztą na adres:
„MERCOR” S.A., 80-408 Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2

11. Inne postanowienia:
a) Dodatkowych informacji do niniejszego zapytania ofertowego udziela:
Specjalista ds. Badań i Rozwoju – Artur Jakubowski
tel. 58 692 84 00 wew. 334
e-mail: a.jakubowski@mercor.com.pl
b) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść „Zapytania ofertowego”. W takim przypadku termin składania ofert ulegnie odpowiednio wydłużeniu.
c) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
d) Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
e) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
f) Informacja o dokonanym wyborze zamawiający umieści na stronie internetowej spółki oraz na stronie, na której zamieszczono zapytanie (z zastrzeżeniem, iż strona dopuszcza taką możliwość) lub zawiadomi oferentów indywidualnie pocztą elektroniczną. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia stosownej umowy.
g) Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postepowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielane zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z Przedmiotem Zamówienia.




„MERCOR” S.A.
Artur Jakubowski

Specjalista ds. Badań i Rozwoju
Tel. +58 692 84 00 wew. 334
e-mail: a.jakubowski@mercor.com.pl



powrót
poprzednia      następna

© Mercor Wszystkie prawa zastrzeżone
 polityka prywatności     Polityka cookies     mapa strony     dodaj do ulubionych   
Projekt i wykonanie:  
Positive Power Sp. z o.o., software house, budowa sklepów internetowych, dedykowane sklepy internetowe, aplikacje mobilne, projektowanie stron, platformy b2b.