Ta witryna używa plików cookies.
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu można znaleźć w stopce: polityka cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Strona główna      Aktualności      Rok 2017      Zapytanie ofertowe nr 04MZ/08/HO/2017
Zapytanie ofertowe nr 04MZ/08/HO/2017
23.08.2017


Zapytanie ofertowe nr 04MZ/08/HO/2017

Dotyczące wyboru wykonawcy usługi montażu kurtyny dymowej we wspólnej obudowie, montaż wymienionej kurtyny w jednostce badawczo – certyfikującej oraz przygotowanie do badania ogniowego w zadaniu „Kurtyny rolowane mcr PROSMOKE ze wspólną obudową”, realizowanych w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązania z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej budynków wraz z budową instalacji demonstracyjnej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: 01 – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie: 01 – Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie: 02 – Praca B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej.

1. Zamawiający:
Mercor SA
Ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
2. Typ udzielania zamówienia:
Konkurs ofert
3. Data ogłoszenia zapytania ofertowego:
24-08-2017
4. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji:
1. Wycena zbudowania z elementów składowych dostarczonych przez „Mercor” S.A. kurtyny dymowej przeznaczonej do badania w  jednostce badawczo – certyfikującej.
Przewidywany zakres pracy :
• montaż obudowy z elementów podstawowych
• montaż dodatkowych elementów wew. kurtyny
• montaż wałków
• pomoc w nawijaniu tkaniny
• montaż silników wewnątrz kurtyny
• spawanie, dopasowywanie poszczególnych elementów
• sklejanie, uszczelnianie blach silikonem 1500 st.
• montaż uszczelek
• zabezpieczanie przed transportem (zakup materiałów np. taśmy, folii )
• spasowanie wiercenie
• miejsce montażu Gdańsk Osowa ul. Galaktyczna
• transport kurtyny do jednostki badawczo-certyfikującej
• zabezpieczenie kurtyny po badaniu ogniowym
• transport kurtyny do Cieplewa po badaniu ogniowym
• demontaż kurtyny, rozwiercanie, wycinanie starych nitów i śrub
• wyciągnięcie wałków i ocena i weryfikacja stanu zawartości
2. Instalacja kurtyny dymowej ( wymienionej w pkt 1) w jednostce badawczo - certyfikujące. Przygotowanie kurtyny do badania ogniowego zgodnie z EN 12101-1
Przewidywany zakres pracy :
• naprawa ściany - naprawa pęknięć, dziur i wyszczerbień
• montaż kurtyny
• montaż dodatkowych elementów wew. kurtyny
• montaż wełny wypełnienie przestrzeni między kurtyną a nadprożem
• montaż płaskowników i kątowników osłonowych
• montaż ograniczników
• skrócenie długości tkaniny
• montaż listwy na końcu długości tkaniny, regulacja ,naciąganie, skręcanie
• montaż obciążenia na końcu długości 7,5 kg.
• demontaż kurtyny i pozostałych elementów
3. Złożona oferta będzie wiążąca dla wykonawcy także w przypadku konieczności powtórzenia montażu. Planuje się wykonanie max. do 5 powtórzeń. Oferent ma podać cenę jednostkową za 1 badanie.
5. Warunki wykonania prac:
5.1. Wyposażenie we własne narzędzia ręczne, elektronarzędzia, sprawdziany itp.
5.2. Korzystanie z własnego transportu.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
6.1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane (osobowo lub kapitałowo) z Mercor SA. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Mercor SA lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Mercor SA lub osobami wykonującymi w imieniu Mercor SA czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
6.2.2 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
6.2.3 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
6.2.4 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
6.2.5 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6.3. Z uwagi na wzajemne powiązanie pomiędzy poszczególnymi punktami przedmiotu zamówienia, przewidziane jest udzielenia zamówienia na całość prac jednemu oferentowi.
6.4. Oferent powinien móc przedstawić listę co najmniej 5 przeprowadzonych prac montażowych urządzeń systemów oddymiania ( najchętniej rolowanych kurtyn dymowych)
7. Termin realizacji zamówienia:
Preferowany: Wrzesień 2017 r.
8. Kryteria oceny oferty.
Zostanie wybrana oferta posiadająca łącznie maksymalną sumaryczną ilość punktów ze wszystkich kryteriów poniżej
8.1. cena netto 60 pkt (60%):
Ilość punktów wg formuły:
Pcx = (Cmin / Cx) x 60
gdzie:
Pcx – liczba punktów uzyskana przez oferenta w kryterium Cena,
Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,
Cx – cena zaproponowana przez oferenta.
Należy podać ceny poszczególnych elementów prac badawczych, przy czym do oferty będzie brana pod uwagę suma kwot cząstkowych.
8.2. termin wykonania prac max 30 pkt (30%):
Ilość punktów wg listy:
30 pkt – dotrzymanie terminów wg zapytania,
15 pkt – deklarowany termin dłuższy niż w zapytaniu o nie więcej niż 30 dni,
0 pkt – deklarowany termin dłuższy niż w zapytaniu o więcej niż 30 dni.
8.3. gwarancja dotrzymania terminu max 10 pkt (10%):
Ilość punktów wg listy:
10 pkt – zgoda na kary umowne w wysokości 1% wartości kontraktu dziennie za opóźnienia z winy oferenta,
0 pkt – brak zgody na kary umowne w wysokości 1% wartości kontraktu dziennie za opóźnienia z winy oferenta,
W przypadku, gdy oferty dwóch lub więcej oferentów otrzymają w wyniku oceny taką samą liczbę punktów kryterium rozstrzygającym będzie termin realizacji zamówienia.
9. Oferta musi zawierać:
1. Pełne dane identyfikacyjne oferenta (nazwa, numer REGON, NIP, adres, telefon);
2. Imiona, nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta;
3. Imiona, nazwiska osób do kontaktu w imieniu oferenta;
4. Datę sporządzenia oferty;
5. Termin ważności oferty;
6. Zakres merytoryczny oferty;
7. Cenę netto i brutto w PLN lub EUR, w tym należy podać ceny poszczególnych elementów poszczególnych procesów;
8. Termin realizacji zamówienia – podany jako daty zakończenia poszczególnych procesów;
9. Termin i warunki płatności, jak również odniesienie się do kryterium dotyczącego kar umownych;
10. Oświadczenie potwierdzające doświadczenie oferenta (zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym).
10. Termin i sposób składania oferty:
Oferty należy składać do dnia 31.08.2017 do godziny 16:00,
Oferty należy składać:
• Elektronicznie na adres: m.zuchowski@mercor.com.pl lub
• W wersji papierowej – osobiście lub pocztą na adres:
Mercor S.A.
Ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia oferty liczy się datę wpłynięcia oferty do Mercor SA.
11. Inne postanowienia:
W sprawie dodatkowych informacji do zapytania ofertowego należy kontaktować się z:
Mariusz Żuchowski, pocztą elektroniczną na adres: m.zuchowski@mercr.com.pl lub telefonicznie: +48 609462185 w godzinach pracy zakładu Zamawiającego (8-16) lub pocztą tradycyjną: Mariusz Żuchowski, Mercor SA Zakład Produkcyjny, ul Kwarcowa 3A, 83-0310 Łęgowo.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść „Zapytania ofertowego”. W takim przypadku termin składania ofert ulegnie odpowiednio wydłużeniu.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Informacja o dokonanym wyborze zamawiający umieści na stronie internetowej spółki oraz na stronie, na której zamieszczono zapytanie (z zastrzeżeniem, iż strona dopuszcza taką możliwość) lub zawiadomi oferentów indywidualnie pocztą elektroniczną. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia stosownej umowy.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postepowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielane zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z Przedmiotem Zamówienia.


powrót
poprzednia      następna

© Mercor Wszystkie prawa zastrzeżone
 polityka prywatności     Polityka cookies     mapa strony     dodaj do ulubionych   
Projekt i wykonanie:  
Positive Power Sp. z o.o., software house, budowa sklepów internetowych, dedykowane sklepy internetowe, aplikacje mobilne, projektowanie stron, platformy b2b.