press releases

GRUPA MERCOR PO I PÓŁROCZU ROKU 2015/2016:

WZROST SPRZEDAŻY I WARTOŚCI POZYSKANYCH KONTRAKTÓW, UMOWA

PRZEJĘCIA DUNAMENTI I REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO GRUPY

Grupa Mercor, należąca do grona liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, zakończyła pierwsze półrocze roku obrotowego 2015/2016 (1.04.2015 - 30.09.2015) ponad 7-proc. wzrostem sprzedaży, wypracowując przychody w wysokości 111,8 mln zł wobec 104,4 mln zł rok wcześniej. Zysk netto Grupy z podstawowej działalności (działalność kontynuowana) spadł o 56 proc. (z 11,7 mln zł do 5,1 mln zł). Zyski EBITDA i EBIT spadły odpowiednio o 31 proc. (do 10,3 mln zł z 14,8 mln zł rok wcześniej) i 37 proc. (do 7,6 mln zł z 12,1 mln zł).

Na spadek zyskowności Grupy w największym stopniu wpłynął niższy o 41 proc. poziom sprzedaży w Rosji, wynikający z przedłużenia unijnych sankcji gospodarczych i dewaluacji rubla.

W lipcu 2015 roku Mercor SA podpisała warunkową umowę nabycia 100 proc. akcji węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem z siedzibą w Göd, prowadzącej działalność w zakresie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym przede wszystkim ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji.

Jednocześnie z przejęciem Dunamenti, Grupa Mercor realizuje szeroko zakrojony plan inwestycyjny. W I półroczu 2015/2016 Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 5,2 mln zł m.in. na rozbudowę mocy produkcyjnych i usprawnienie produkcji w zakładzie w Cieplewie, rozwój oferty produktowej, rozbudowę struktur handlowych i R&D oraz rozwój sprzedaży na nowych rynkach.

Grupa w okresie I półrocza 2015/2016 pozyskała kontrakty o wartości 129,4 mln zł wobec 121,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 6 proc. r/r. We wrześniu 2015 r. spółka Mercor SA wypłaciła dywidendę w wysokości 16 mln zł (1,02 na akcję). Stopa dywidendy wyniosła 10,2 proc.

WYNIKI GRUPY MERCOR (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA) PO I PÓŁROCZU ROKU OBROTOWEGO 2015/2016 – SZCZEGÓŁY *

w tys. zł Grupa Mercor 2015/2016 (1.04.2015-30.09.2015)  Grupa Mercor 2014/2015 (1.04.2014-30.09.2014)  Zmiana %
Przychody ze sprzedaży 111 795 104 378 +7,10%
EBITDA 10 275 14 817 -30,65%
EBIT 7 648 12 058 -36,57%
Marża EBIT (%) 6,84% 11,55% -4,71%
Zysk netto 5 137 11 682 -56,02%
Zysk netto z uwzględnieniem działalności zaniechanej 3 158 9 011 -64,95%
Marża netto (%) 4,59% 11,19% -6,60%


*W efekcie zbycia i zaniechania działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych Grupy Mercor, od 16 grudnia 2013 r. konsolidacji nie podlegają przychody i koszty dotyczące zbytej działalności (działalność zaniechana), obejmujące dokończenie i rozliczenie umów handlowych zawartych przed sprzedażą pionu oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY w 2013 r.

 

Na niższe wyniki r/r, poza niższą sprzedażą na rynku rosyjskim, miały wpływ następujące czynniki: spadek marżowości kontraktów realizowanych przez spółkę matkę Mercor SA (jednocześnie kwotowo marża wzrosła); koszty wzmocnienia działów handlowych Grupy, a także koszty o charakterze jednorazowym w wysokości 1,3 mln zł (w tym przede wszystkim koszty transakcji przejęcia 100 proc. akcji spółki Dunamenti Tuzvedelem).

Na wynik wpływ miały także: wyższa efektywna stopa podatkowa w wysokości 23,99 proc. (wobec 7,64 proc. rok wcześniej) wynikająca z różnicy między kosztami a przychodami, które w przyszłości uwzględnione zostaną w podstawie opodatkowania oraz odnotowane w I półroczu 2015/2016 koszty finansowe po wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2013/2014 i 2014/2015. Saldo kosztów finansowych w I półroczu 2015/2016 było wyższe r/r o blisko 1,5 mln zł, wobec ubiegłorocznych przychodów z odsetek po sprzedaży części biznesu Grupie ASSA ABLOY.

SPRZEDAŻ W POLSCE I NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Grupa odnotowała wyższą sprzedaż w Polsce (wzrost o 28 proc.) i na rynkach zagranicznych (łączny wzrost o 10 proc., z wyłączeniem Rosji). Na rynku rosyjskim Grupa odnotowała spadek przychodów o 41 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, na co wpływ miały trudna sytuacja polityczna w tym regionie i dewaluacja rubla (spadek sprzedaży w rublu wyniósł 22 proc.). Spadkowi sprzedaży w Rosji towarzyszyło osłabienie marżowości. Marże na rynku rosyjskim w ujęciu kwotowym były niższe o 4,6 mln zł rok do roku. Mercor Proof w II kwartale 2015/2016 odnotował poprawę wyników wobec I kwartału 2015/2016.

Spółka Mercor Proof utworzyła we wrześniu 2015 r. spółkę zależną w Kazachstanie, której celem jest rozwój działalności handlowej, w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, na rynku kazaskim.

Hiszpańska spółka Tecresa odnotowała wzrost sprzedaży r/r i zysk na poziomie ponad 0,2 mln zł wobec straty rok wcześniej. Spółka rozwija sprzedaż na rynku hiszpańskim oraz sprzedaż eksportową m.in. do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Na rynkach Czech i Słowacji, Rumunii oraz Ukrainy, na których działają spółki zależne Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie zbliżonym r/r.

 

INWESTYCJE

W I półroczu Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 5,2 mln zł, na następujące inwestycje:

 1. Wprowadzenie nowych produktów do oferty oraz pozyskiwanie nowych certyfikatów i dopuszczeń dla produktów Grupy.
 2. Rozbudowa powierzchni produkcyjnej łącznie o 1500 m² w głównym zakładzie produkcyjnym w Polsce (Cieplewo k. Gdańska).
 3. Zakup nowych urządzeń.
 4. Reorganizacja procesów produkcyjnych zgodnie z zasadami lean manufacturing.
 5. Wzmocnienie struktur handlowych i działu R&D.
 6. Opracowanie projektu sprzedaży usług z wykorzystaniem franczyzy, mającego na celu rozwój sprzedaży na nowych rynkach.

PRZEJĘCIE DUNAMENTI TUZVEDELEM

W lipcu 2015 roku Mercor SA podpisała warunkową umowę nabycia 100% akcji węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem z siedzibą w Göd, prowadzącej działalność w zakresie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym przede wszystkim ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji.

W październiku 2015 r. spółka Mercor SA otrzymała od Dunamenti Tuzvedelem, potwierdzenie spełnienia przez tę firmę wszystkich warunków zawieszających umowę nabycia przez Mercor 100% akcji Dunamenti Tuzvedelem. Intencją stron jest, aby do zamknięcia transakcji doszło do dnia 29 lutego 2016 roku.

Grupa Mercor realizuje już pierwsze kontrakty z wykorzystaniem produktów Dunamenti Tuzvedelem posiadających wymagane aprobaty na rynku polskim (zabezpieczenia do przejść instalacyjnych i zabezpieczenia dylatacji).

Jednocześnie trwa proces pozyskiwania kolejnych aprobat na produkty Dunamenti (farby pęczniejące i zaprawy natryskowe), których sprzedaż rozwijana będzie w Polsce oraz na nowych dla Dunamenti rynkach europejskich.

W ramach planowanego cross – sellingu Mercor już rozpoczął proces wprowadzania swoich produktów w zakresie wentylacji i oddymiania na rynek węgierski, do oferty Dunamenti Tuzvedelem.

Pierwsze półrocze roku 2015/2016 to czas, który oceniamy jako okres wzmożonej sprzedaży, pozyskiwania większej liczby kontraktów rok do roku, ważnych dla Grupy inwestycji, a także trudnej sytuacji na rynku rosyjskim. Większość rozpoczętych w tym roku inwestycji chcemy zakończyć w 2016 roku. Zmiany w obszarze produkcyjnym mają na celu usprawnienie produkcji i zwiększenie mocy produkcyjnych, w celu realizacji rosnącej liczby kontraktów. Rozpoczęliśmy także proces integracji struktur Grupy Mercor i Dunamenti Tuzvedelem. Wysokiej jakości produkty Dunamenti świetnie uzupełniają nasz portfel produktowy, co pozwala nam na stworzenie kompleksowej oferty dla kontrahentów z Polski i zagranicy. Od trzeciego kwartału 2015/2016 będziemy konsolidować wyniki węgierskiej spółki - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA.

Nasze wyniki były niższe rok do roku, na co wpływ miała głównie sytuacja w Rosji. Na rynku rosyjskim pozyskujemy regularnie nowe kontrakty i realizujemy pozyskane zamówienia. Warto podkreślić, że wyniki Mercor Proof w II kwartale roku 2015/2016 były lepsze niż w I kwartale. Mercor Proof jest liderem na rynku rosyjskim w segmencie oddymiania. W odpowiedzi na trudną sytuację panującą na wschodzie rosyjska spółka rozszerzyła ofertę o produkty z pozostałych segmentów działalności Grupy i aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Naszą przewagą jest lokalna produkcja, która pozwala wygrywać z międzynarodową konkurencją, szczególnie w obliczu spadku wartości rubla – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA.

 

NOWE ZLECENIA

Grupa w okresie I półrocza 2015/2016 pozyskała kontrakty o wartości 129,4 mln zł wobec 121,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 6% r/r. Przykładowe zamówienia pozyskane przez Grupę w I półroczu roku 2015/2016:

 • Fabryka Kronospan, Ufa, Rosja, systemy oddymiania
 • Talan Towers, Kazachstan, ogniochronne systemy przeciwpożarowe
 • Fabryka Mecaplast (producent komponentów samochodowych), Trnava, Słowacja, systemy oddymiania
 • Siedziba państwowej firmy Sonatrach (największa firma algierska i afrykańska), Algieria; systemy oddymiania i zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji
 • Ikea, Velikiy Novogrod, Rosja, systemy oddymiania
 • CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych), Francja; systemy oddymiania
 • Northcott Theatre, Exeter, Wielka Brytania; systemy oddymiania
 • Laboratorium biologii roślin Yves Rocher, La Gacilly, Francja, systemy oddymiania
 • Biurowiec Astoria, Warszawa; systemy wentylacji
 • Dom towarowy Bracia Jabłkowscy; systemy wentylacji
 • CH Łacina, Poznań, systemy wentylacji
 • Hala produkcyjno-magazynowa Panattoni; systemy oddymiania