press releases

MERCOR PO ROKU 2014/2015:

DWUCYFROWY WZROST ZYSKU NETTO I DOBRA DYNAMIKA POZYSKIWANIA ZLECEŃ

ZARZĄD REKOMENDUJE WYPŁATĘ DYWIDENDY W WYSOKOŚCI: 16 MLN ZŁ

Grupa Mercor, należąca do grona liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, zakończyła rok obrotowy 2014/2015 (1.04.2014 - 31.03.2015) poprawą poziomu sprzedaży i wyniku netto. Przy sprzedaży na poziomie 206,76 mln zł wobec 199,93 mln zł (wzrost o 3,4%) zysk netto Grupy z podstawowej działalności (działalność kontynuowana), bez jednorazowych odpisów, wyniósł 13,1 mln zł wobec 8,3 mln zł rok wcześniej, co oznacza blisko 58-proc. wzrost. Zysk netto pomniejszony o jednorazowy odpis wynikający z przeszacowania wartości nieruchomości hiszpańskiej spółki Tecresa, wyniósł 10,0 mln zł (co oznacza blisko 21-proc. wzrost r/r).

Zyski EBITDA i EBIT po roku 2014/2015, bez jednorazowych odpisów, wyniosły odpowiednio 22,9 mln zł wobec 20,4 mln zł rok wcześniej (co oznacza wzrost o 12%) i 17,6 mln zł wobec 15,3 mln zł rok wcześniej (wzrost o 15%). Zyski EBITDA i EBIT (pomniejszone o jednorazowy odpis) wyniosły odpowiednio 18,8 mln zł (spadek o blisko 8% r/r) oraz 13,5 mln zł (spadek o blisko 12% r/r).

Zysk netto z uwzględnieniem działalności zaniechanej (dokończenie i rozliczenie umów handlowych zawartych przed sprzedażą pionu oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY w 2013 r.) wyniósł 8,7 mln zł wobec 13,8 mln zł rok wcześniej.

W roku 2014/2015 Grupa Mercor odnotowała 14-proc. dynamikę pozyskiwania nowych kontraktów – ich wartość wyniosła 210,7 mln zł wobec 184,8 mln zł rok wcześniej. ]Zarząd Mercor SA podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy w wysokości 16 000 000 mln zł (1,02 zł na akcję), w tym 3 030 566,32 zł z zysku spółki Mercor SA za rok obrotowy 2014/2015 (zakończony 31 marca br.) oraz 12 969 433,68 zł z zysków zatrzymanych z poprzednich lat. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu.

 

WYNIKI GRUPY MERCOR (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA) PO ROKU OBROTOWYM 2014/2015 – SZCZEGÓŁY

W efekcie zbycia i zaniechania działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych Grupy Mercor, od 16 grudnia 2013 r. konsolidacji nie podlegają przychody i koszty dotyczące zbytej działalności (działalność zaniechana).

Wyniki skonsolidowane za rok obrotowy 2014/2015 nieuwzględniające jednorazowego odpisu*:

 

 

w tys. zł Grupa Mercor 2014/2015 (1.04.2014-31.03.2015) Grupa Mercor 2013/2014 (1.04.2013-31.03.2014) Zmiana %
Przychody ze sprzedaży 206 760 199 928 +3,42%
EBITDA 22 872 20 350 +12,39%
EBIT 17 564 15 282 +14,93%
Marża EBIT (%) 8,49% 7,64% +0,85 p.p.
Zysk netto 13 064 8 275 +57,87%
Zysk netto z uwzględnieniem działalności zaniechanej 8 696 13 787 -36,93%
Marża netto (%) 6,32% 4,14% +2,18 p.p.

 

* jednorazowy odpis, o wartości 3 053 tys. zł netto (4 071 tys. zł brutto), wynikający z przeszacowania wartości nieruchomości, czyli obiektu biurowo-magazynowego w Madrycie, który należał do hiszpańskiej spółki Tecresa

Wyniki skonsolidowane za rok obrotowy 2014/2015 pomniejszone o jednorazowy odpis**:

w tys. zł Grupa Mercor 2014/2015 (1.04.2014-31.03.2015) Grupa Mercor 2013/2014 (1.04.2013-31.03.2014) Zmiana %
Przychody ze sprzedaży 206 760 199 928 +3,42%
EBITDA 18 801 20 350 -7,61%
EBIT 13 493 15 282 -11,71%
Marża EBIT (%) 6,53% 7,64% -1,11 p.p.
Zysk netto 10 011 8 275 +20,98%
Zysk netto z uwzględnieniem działalności zaniechanej 8 696 13 787 -36,93%
Marża netto (%) 4,84% 4,14% +0,7 p.p.

 

** jednorazowy odpis, o wartości 3 053 tys. zł netto (4 071 tys. zł brutto), wynikający z przeszacowania wartości nieruchomości, czyli obiektu biurowo-magazynowego w Madrycie, który należał do hiszpańskiej spółki Tecresa

Grupa wypracowała wyższy, o blisko 15%, poziom sprzedaży na rynku polskim (wzrost do 110,0 mln zł z 95,9 mln zł). Łączna wartość sprzedaży Grupy na rynkach zagranicznych spadła o 7% (spadek do 96,7 mln zł z 104,0 mln zł rok wcześniej), na co wpływ miały głównie: spadek sprzedaży na rynku ukraińskim i hiszpańskim oraz przesunięcie części realizacji eksportowych. Sprzedaż na rynku czeskim i słowackim w pierwszym, pełnym roku działalności nowo utworzonych spółek Mercor Czech Republic i Mercor Slovakia wzrosła o blisko 242% i sięgnęła 11,9 mln zł (wobec 3,5 mln zł rok wcześniej).

Sprzedaż hiszpańskiej spółki Tecresa spadła o 9% co jest związane z obniżeniem przychodów z eksportu z uwagi na przesunięcia decyzji zakupowych inwestorów, a także spadkiem sprzedaży systemów oddymiania w Hiszpanii.

Na rynku rosyjskim, na którym działa spółka Mercor-Proof, lider produkcji i sprzedaży systemów oddymiania w Rosji, Grupa odnotowała po roku 2014/2015 sprzedaż na zbliżonym poziomie (2-proc. wzrost) w wysokości 37,3 mln zł wobec 36,6 mln zł rok wcześniej i dobrą dynamikę pozyskiwania zleceń. Zgodnie z umową z ASSA ABLOY rosyjska spółka kontynuuje także dystrybucję produktów oddzieleń przeciwpożarowych.

Z kolei na rynku ukraińskim, gdzie w 2014 r. Grupa zawiesiła działalność produkcyjną, skala kosztów dostosowana została do ograniczonych przychodów. Ukraina stanowi niewielką część działalności Grupy i nie ma większego wpływu na wyniki dla całości biznesu.

 

NOWE ZLECENIA

Po sprzedaży pionu oddzieleń przeciwpożarowych Grupa Mercor kontynuuje działalność w ramach trzech pionów produktowych, którymi są: systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej oraz zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.

Grupa odnotowała wysoką dynamikę pozyskiwania nowych kontraktów po trzech kwartałach 2014/2015 – ich wartość wyniosła 210,7 mln zł wobec 184,8 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 14%.

Przykładowe zamówienia pozyskane przez Grupę w roku 2014/2015:

  • Synthos, Oświęcim; zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji
  • Terminal Gazowy Świnoujście (LNG); zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji
  • Centrum handlowe Sukcesja w Łodzi; systemy wentylacji pożarowej
  • II linia Metra, Warszawa, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji (akustyka), systemy oddymiania i wentylacji pożarowej
  • Lotnisko Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie; zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji
  • International Convention Center, Algieria, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji
  • Santoña Palace, Madryt, Hiszpania; zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji
  • Salon Mercedes w miejscowości Alleur, Belgia; systemy oddymiania
  • Hala produkcyjna firmy Polytex, Niemcy; systemy oddymiania
  • Tunel Sevine, Paryż, Francja, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji

Rok obrotowy 2014/2015 był to pierwszym pełnym rokiem działalności Grupy Mercor po sprzedaży działu oddzieleń przeciwpożarowych. Nasz zysk – bez jednorazowego odpisu – był o 58% wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wynik ten wypracowaliśmy 4 pomimo wielu niesprzyjających czynników, takich jak: niestabilna sytuacja na rynkach wschodnich, gdzie prowadzimy działalność czy wahania kursów walut. W związku z płynącymi z rynku sygnałami o poprawie sytuacji ekonomicznej spodziewamy się większej liczby inwestycji w 2015 r. – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA.

Zgodnie z zapowiedziami chcemy podzielić się zyskiem z inwestorami. Intencją Zarządu jest przeznaczenie 16 milionów złotych na wypłatę dywidendy. Na 5 sierpnia 2015 r. zostało zwołane WZA, podczas którego akcjonariusze Spółki podejmą ostateczną decyzję. Stopa dywidendy na dzień publikacji raportu dotyczącego podjętej uchwały wynosi 9,95%. Naszą intencją jest pozostanie w gronie spółek dywidendowych także w kolejnych latach – dodaje Krzysztof Krempeć.