press releases

MERCOR SA ZAWIERA WARUNKOWĄ UMOWĘ NABYCIA 100% AKCJI WĘGIERSKIEJ SPÓŁKI DUNAMENTI TUZVEDELEM

Mercor SA, wiodąca spółka z Grupy Mercor, należącej do grona liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, podpisała warunkową umowę nabycia 100% akcji węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem z siedzibą w Göd.

Dunamenti Tuzvedelem prowadzi działalność w zakresie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych - w tym przede wszystkim ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji. W tym obszarze produkuje od kilkunastu lat sprawdzone, wysokiej jakości produkty według opracowywanych przez nią receptur. Należą do nich, między innymi: farby pęczniejące, natryski na bazie cementu jak i gipsu. Ważnym produktem w ofercie spółki są masy szpachlowe wykorzystywane do wykonywania zabezpieczeń grodzi kablowych i instalacji. Spółka jest liderem na rynku węgierskim (gdzie zlokalizowany jest także zakład produkcyjny), posiada również spółki zależne w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Ukrainie.

Umowa nabycia obejmuje spółkę Dunamenti Tuzvedelem, z której przed zamknięciem transakcji zostanie wydzielona działalność niebędąca przedmiotem zainteresowania Mercor SA. Przejęcie Dunamenti Tuzvedelem pozwoli Grupie Mercor na rozszerzenie oferty produktowej w pionie ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji budowlanych oraz wzmocni pozycję Grupy na rynkach polskim, czeskim, słowackim i węgierskim.

Maksymalna cena sprzedaży za 100% akcji w Dunamenti Tuzvedelem została ustalona na kwotę 18.537.191,23 PLN, przy założeniu braku zadłużenia i gotówki (tzw. cash-free, debtfree basis) i przed ewentualnym skorygowaniem o zmiany w kapitale obrotowym oraz zadłużeniu Dunamenti Tuzvedelem.

Kwota 15.241.690,27 PLN (tzw. Cena na Zamknięciu) zostanie zapłacona w momencie przeniesienia własności akcji, po skorygowaniu o ewentualne zmiany w kapitale obrotowym oraz o zadłużenie netto Dunamenti Tuzvedelem. 25% tej kwoty zostanie zatrzymane na rachunku escrow na określony w umowie okres, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Mercor SA wobec sprzedających m.in. w związku z naruszeniem umowy lub ewentualną niezgodnością stanu działalności.

Pozostała część maksymalnej ceny sprzedaży, tj. 3.295.500,96 PLN stanowić będzie płatność dodatkową (tzw. earn-out), która będzie płatna przez Mercor SA na rzecz 2 sprzedających po spełnieniu określonych w umowie warunkowej warunków dotyczących działalności i wyników finansowych Dunamenti Tuzvedelem.

Finalizacja transakcji (Zamknięcie Finansowe) planowana jest do dnia 29 lutego 2016 r., po spełnieniu, nie później niż do dnia 30 listopada 2015 r. warunków zawieszających (takich jak wydzielenie części działalności nie będącej przedmiotem zainteresowania Mercor SA, restrukturyzacja zabezpieczeń udzielonych na majątku Dunamenti Tuzvedelem czy przedstawienie dodatkowych analiz dotyczących produktów).

W okresie od podpisania umowy warunkowej do 29 lutego zastosowany zostanie mechanizm zapobiegający naruszeniu interesów Mercor S.A. poprzez zapewnienie obowiązku zwrotu wszelkich wypłat dokonanych z Dunamenti Tuzvedelem i jej spółki zależne na rzecz Sprzedających, członków organów Dunamenti Tuzvedelem i jej spółek zależnych oraz rodziny i podmiotów powiązanych tych osób (tzw. locked box mechanizm)

Mercor SA przy transakcji doradza: Clifford Chance.

DUNAMENTI TUZVEDELEM

Dunamenti Tuzvedelem posiada wysokiej jakości produkty własne - według opracowywanych przez nią receptur - w zakresie ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji, takie jak: farby pęczniejące (do konstrukcji stalowych), materiały do wykonywania zabezpieczeń i przejść instalacyjnych (w tym masy szpachlowe wykorzystywane do wykonywania zabezpieczeń grodzi kablowych i instalacji), zaprawy natryskowe na bazie cementu i gipsu, zabezpieczenia ogniochronne dylatacji.

 

Dunamenti Tuzvedelem jest liderem na rynku węgierskim, gdzie zlokalizowany jest zakład produkcyjny, oraz posiada spółki zależne w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Ukrainie.

Spółka istnieje od 2004 roku. Produkty Dunamenti Tuzvedelem wykorzystywane były w wielu prestiżowych projektach na rynkach europejskich i na rynku węgierskim, m.in. w budynkach użyteczności publicznej, elektrowniach jądrowych, zakładach produkcyjnych.

W 2014 roku spółka wypracowała, w ramach działalności będącej przedmiotem transakcji, przychody w wysokości 1447,2 mln forintów (19,31 mln PLN) i zysk EBITDA w wysokości 147,5 mln forintów (1,96 mln PLN).

 

Transakcja z Grupą Dunamenti to kolejny ważny krok w rozwoju Grupy Mercor, którego celem jest dalszy wzrost sprzedaży produktów z zakresu ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji na rynkach europejskich. Wysokiej jakości produkty Dunamenti świetnie uzupełnią nasz portfel produktowy, co pozwoli nam na stworzenie kompleksowej oferty dla kontrahentów z Polski i zagranicy. Najważniejsze rynki działalności Dunamenti Tuzvedelem pokrywają się z rynkami, na 3 których działają nasze spółki operacyjne. To pozwoli nam na wzmocnienie naszej pozycji w tych krajach, poprzez integrację działalności obu spółek i uzyskanie synergii sprzedażowych - powiedział Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA.