press releases

GRUPA MERCOR PO TRZECH KWARTAŁACH ROKU 2015/2016:

WZROST SPRZEDAŻY I SPADEK MARŻOWOŚCI

KONTYNUACJA PLANU INWESTYCYJNEGO

 

Grupa Mercor, należąca do grona liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, po trzech kwartałach roku obrotowego 2015/2016 (1.04.2015 - 31.12.2015) odnotowała ponad 11-proc. wzrost sprzedaży, wypracowując przychody w wysokości 175,7 mln zł wobec 157,8 mln zł rok wcześniej. Zysk netto Grupy z podstawowej działalności (działalność kontynuowana) spadł o 38 proc. (z 14,1 mln zł do 8,8 mln zł). Zyski EBITDA i EBIT spadły odpowiednio o 16 proc. (do 17,0 mln zł z 20,4 mln zł rok wcześniej) i 22 proc. (do 12,8 mln zł z 16,4 mln zł).

Na spadek zyskowności Grupy w największym stopniu wpłynął niższy o 37 proc. poziom sprzedaży w Rosji (wynikający z dewaluacji rubla i ograniczenia projektów budowlanych w związku z pogłębiającym się kryzysem w budownictwie) oraz spadek marżowości realizowanych przez Grupę kontraktów, związany z silną konkurencją rynkową. 

Od października 2015 roku Grupa Mercor konsoliduje wyniki przejętej węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem, prowadzącej działalność w zakresie ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji, uzupełniającej ofertę firmy. Sprzedaż węgierskiej spółki odpowiadała za 9 proc. wzrost przychodów Grupy w III kwartale 2015/2016.

Grupa Mercor kontynuuje realizację planu inwestycyjnego rozpoczętego w 2015 roku, poprzez rozbudowę mocy produkcyjnych i usprawnienie produkcji w zakładzie w Cieplewie oraz rozwój sprzedaży na nowych rynkach geograficznych. Grupa inwestuje także w obszar R&D, realizuje prace nad nowymi produktami, które wzmocnią jej ofertę i zapewnią przewagę konkurencyjną.

Grupa w okresie 1-3Q 2015/2016 pozyskała kontrakty o wartości 173,1 mln zł wobec 166,5 mln zł, co oznacza wzrost o 4 proc. r/r.

WYNIKI GRUPY MERCOR (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA) PO TRZECH KWARTAŁACH ROKU OBROTOWEGO 2015/2016 – SZCZEGÓŁY *

w tys. zł Grupa Mercor 2015/2016 (1.04.2015-31.12.2015) Grupa Mercor 2014/2015 (1.04.2014-31.12.2014)  Zmiana %
Przychody ze sprzedaży 175 688 157 788 +11,34%
EBITDA 17 043 20 395 -16,44%
EBIT 12 802 16 350 -21,70%
Marża EBIT (%) 7,29% 10,36% -3,07 p.p.
Zysk netto 8 779 14 136 -37,90%
Zysk netto z uwzględnieniem działalności zaniechanej 6 159 11 899 -48,24%
Marża netto (%) 5,00% 8,96% -3,96 p.p.

 

*W efekcie zbycia i zaniechania działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych Grupy Mercor, od 16 grudnia 2013 r. konsolidacji nie podlegają przychody i koszty dotyczące zbytej działalności (działalność zaniechana), obejmujące dokończenie i rozliczenie umów handlowych zawartych przed sprzedażą pionu oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY w 2013 r


Na niższe wyniki r/r, poza niższą sprzedażą na rynku rosyjskim, miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki: spadek marżowości kontraktów realizowanych przez spółkę matkę Mercor SA (jednocześnie kwotowo marża wzrosła),a także koszty o charakterze jednorazowym (w tym przede wszystkim koszty transakcji przejęcia 100 proc. akcji spółki Dunamenti Tuzvedelem).

Saldo kosztów finansowych po trzech kwartałach 2015/2016 było wyższe r/r o blisko 1,2 mln zł, wobec ubiegłorocznych przychodów z odsetek po sprzedaży części biznesu Grupie ASSA ABLOY

SPRZEDAŻ W POLSCE I NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Grupa odnotowała wyższą sprzedaż w Polsce (wzrost o 25 proc.) i niewielki 3-proc. spadek na rynkach zagranicznych (z wyłączeniem Rosji Grupa odnotowała łączny wzrost o 23 proc.). Na rynku rosyjskim Grupa odnotowała spadek przychodów o 37 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, na co wpływ miały trudna sytuacja polityczna w tym regionie i tym samym dewaluacja rubla (spadek sprzedaży w rublu wyniósł 16 proc.) oraz ograniczenie części projektów budowlanych. Spadkowi sprzedaży w Rosji, towarzyszyło osłabienie marżowości.

Na rynku hiszpańskim, charakteryzującym się silną konkurencyjnością, Grupa odnotowała 8- proc. wzrost sprzedaży. Hiszpańska spółka Mercor Tecresa zakończyła trzy kwartały 2015/2016 zyskiem na poziomie 0,1 mln zł. Spółka rozwija sprzedaż w Hiszpanii oraz sprzedaż eksportową m.in. do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Na rynku węgierskim, na którym Grupa realizuje sprzedaż dzięki przejęciu spółki Dunamenti Tuzvedelem Grupa odnotowała w III kwartale 2015/2016 roku (pierwszy okres konsolidacji wyników węgierskiej spółki) przychody na poziomie 3,6 mln zł. Łączna sprzedaż przejętej przez Grupę spółki Dunamenti Tuzvedelem wyniosła w III kwartale 2015/2016 4,9 mln zł i odpowiada za 9 proc. wzrostu przychodów Grupy w trzecim kwartale 2015/2016 (przychody Grupy w tym okresie wyniosły 63,9 mln zł wobec 53,4 mln zł rok wcześniej).

Na rynkach Czech i Słowacji oraz Ukrainy, na których działają spółki zależne Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie zbliżonym r/r. W Rumunii Grupa odnotowała 41-proc. wzrost sprzedaży (z 2,2 mln zł do 3,1 mln zł).

 

INWESTYCJE

W okresie III kwartałów 2015/2016 Grupa poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości ponad 7 mln zł, na następujące inwestycje:

 1. Wprowadzenie nowych produktów do oferty oraz pozyskiwanie nowych certyfikatów i dopuszczeń dla produktów Grupy.
 2. Rozbudowa powierzchni produkcyjnej łącznie o 1500 m² w głównym zakładzie produkcyjnym w Polsce (Cieplewo k. Gdańska).
 3. Zakup nowych urządzeń.
 4. Reorganizacja procesów produkcyjnych zgodnie z zasadami lean manufacturing.
 5. Wzmocnienie struktur handlowych i działu R&D.
 6. Opracowanie projektu sprzedaży usług z wykorzystaniem franczyzy, mającego na celu rozwój sprzedaży na nowych rynkach.

 

PRZEJĘCIE DUNAMENTI TUZVEDELEM

W lipcu 2015 roku Mercor SA podpisała warunkową umowę nabycia 100% akcji węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem z siedzibą w Göd, prowadzącej działalność w zakresie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym przede wszystkim ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji.

W październiku 2015 r. spółka Mercor SA otrzymała od Dunamenti Tuzvedelem, potwierdzenie spełnienia przez tę firmę wszystkich warunków zawieszających umowę nabycia przez Mercor 100% akcji Dunamenti Tuzvedelem. Intencją stron jest, aby do zamknięcia transakcji doszło do dnia 29 lutego 2016 roku.

Grupa Mercor realizuje już pierwsze kontrakty z wykorzystaniem produktów Dunamenti Tuzvedelem, takich jak zabezpieczenia przejść instalacyjnych i zabezpieczenia dylatacji oraz farby pęczniejące Polylack W. Produkty te posiadają wymagane dokumenty dopuszczające do sprzedaży na rynku polskim i rynkach europejskich.

Jednocześnie trwa proces pozyskiwania kolejnych aprobat na produkty Dunamenti (zaprawy natryskowe), których sprzedaż rozwijana będzie w Polsce oraz na nowych dla Dunamenti rynkach europejskich.

W ramach rozwijanego cross–sellingu Mercor wprowadza produkty w zakresie wentylacji i oddymiania na rynek węgierski, do oferty Dunamenti Tuzvedelem. Od trzeciego kwartału roku obrotowego 2015/2016 wyniki węgierskiej spółki są konsolidowane przez Grupę Mercor.

W okresie trzech kwartałów 2015/2016 wypracowaliśmy znacznie wyższą sprzedaż rok do roku. Jednocześnie odnotowaliśmy spadek marżowości. W związku z silną konkurencją realizujemy wiele kontraktów na niższych marżach. Dzięki inwestycjom m.in. w rozbudowę mocy produkcyjnych możemy realizować rosnącą liczbę kontraktów, które pozyskujemy zarówno na rynku polskim jak i za granicą. Rozwijamy sprzedaż na nowych dla nas rynkach m.in. dzięki rozbudowywaniu struktur handlowych, przejęciu Dunamenti i tym samym uzupełnieniu naszej oferty czy pozyskiwaniu nowych umów dystrybucyjnych. W ostatnim czasie podpisaliśmy takie umowy z dystrybutorami na kraje Bliskiego Wschodu, m.in. Emiraty Arabskie. Realizujemy już pierwsze projekty z wykorzystaniem produktów węgierskiej spółki na rynkach europejskich, w tym polskim. Jednocześnie, w ramach crosssellingu sprzedajemy rozwiązania Mercor na rynku węgierskim - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA.

Trzeci kwartał 2015/2016 to kolejny okres, w którym na niższe wyniki miała duży wpływ sytuacja w Rosji. Dewaluacja rubla i ograniczenie projektów budowlanych przekładają się na odnotowane wyniki, choć obecnie liczba realizowanych kontraktów jest na dobrym poziomie. Pozyskujemy regularnie kolejne zamówienia. Naszą przewagą jest lokalna produkcja, która pozwala wygrywać z międzynarodową konkurencją. W odpowiedzi na trudną sytuację, panującą na wschodzie, spółka Mercor Proof rozszerzyła ofertę o produkty z pozostałych segmentów działalności Grupy i aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz zarejestrowała spółkę zależną w Kazachstanie w celu rozwoju sprzedaży na tym rynku – dodał Krzysztof Krempeć.

 

NOWE ZLECENIA

Grupa w okresie 1-3Q 2015/2016 pozyskała kontrakty o wartości 173,1 mln zł wobec 166,5 mln zł, co oznacza wzrost o 4 proc. r/r.

Przykładowe zamówienia pozyskane przez Grupę w pierwszych trzech kwartałach roku 2015/2016:

 • Siedziba państwowej firmy Sonatrach (największa firma algierska i afrykańska), Algieria; systemy oddymiania i zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji
 • Fabryka Mecaplast (producent komponentów samochodowych), Trnava, Słowacja, systemy oddymiania
 • Fabryka Kronospan, Ufa, Rosja, systemy oddymiania
 • Talan Towers, Kazachstan, ogniochronne systemy przeciwpożarowe
 • CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych), Francja; systemy oddymiania
 • Northcott Theatre, Exeter, Wielka Brytania; systemy oddymiania
 • Fabryka Audi Hungaria Motor Kft, Gyor,Węgry, ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji Dunamenti
 • Baza lotnicza NATO, Papa, Węgry, ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji Dunamenti
 • Fabryka Apollo Tyres - producent opon samochodowych z Indii, ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji Dunamenti
 • Centra logistyczne Panattoni, koło Warszawy, Wrocławia i Poznania; systemy oddymiania