aktualności

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 4021 ks.h. i art. 4022 k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 lipca 2014 r., godz. 11:00, w Gdańsku (80-427), przy ul. Kościuszki 124 (biuro MERCOR SA), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zobacz więcej:
http://www.mercor.com.pl/Walne_Zgromadzenia_Akcjonariuszy.html