autoryzacja

W związku z pojawiającymi się na rynku firmami świadczącymi usługi w zakresie serwisu systemów i urządzeń przeciwpożarowych prosimy o rzetelne sprawdzanie posiadanych przez nie autoryzacji.
Autoryzacja „MERCOR” S.A. udzielana jest na określony czas oraz na określoną dziedzinę działalności. Autoryzacja na serwis jest świadectwem zaufania, które wydawane jest w konsekwencji wieloletniej współpracy, po potwierdzeniu poziomu wiedzy technicznej i uzyskaniu stosownego przygotowania. Dokument uprawnia do weryfikacji stanu urządzeń oraz likwidacji zaistniałych nieprawidłowości.

Zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) oraz zapisami dokumentacji techniczno-ruchowej przeglądy naszych urządzeń/systemów muszą być wykonywane przez firmy posiadające ważną autoryzację „MERCOR” S.A. na serwis urządzeń. W innym przypadku ważność przeglądu może zostać zakwestionowana np. podczas kontroli lub przez ubezpieczyciela, który najczęściej odmawia wypłacenia ubezpieczenia za straty materialne powstałe w czasie pożaru. Skutki tego typu zdarzeń ponosi właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, na którym spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Powierzenie opieki nad urządzeniami doświadczonej, autoryzowanej firmie niesie za sobą wiele korzyści. Warto się o tym przekonać.

 

autoryzacja na montaż urządzeń

Jesteś zainteresowany naszą autoryzacją? Sprawdź warunki autoryzacji i skontaktuj się z nami pod nr tel. 58 341 34 45 lub wyślij mail.