mcr iXega - centrala sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Szczegóły

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1438-CPR-0436
Świadectwo dopuszczenia nr 2539/2015
Deklaracja Właściwości Użytkowych 001-01-CPR-2016

 

Opis produktu

Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) mcr iXega zarządza elementami adresowalnego systemu automatycznego wykrywania pożaru oraz koordynuje pracę urządzeń przeciwpożarowych w tym systemie. Centrala poprzez zewnętrzne elementy detekcyjne (czujki pożaru, dymu, temperatury, itd.) wykrywa i sygnalizuje pożar oraz steruje urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi. Wykorzystywana jest również do sterowania oddzieleniami przeciwpożarowymi i systemami oddymiania grawitacyjnego, a także przekazuje informacje do urządzeń transmisji alarmu i uszkodzenia (UTA/UTU) lub systemu nadzoru budynku (BMS).

 • budowa modułowa - proste i szybkie projektowanie systemów wykrywania pożaru oraz sterowania urządzeń podłączonych do systemu
 • bezpieczeństwo - gwarantowane certyfikatem CNBOP mikroprocesorowe rozwiązanie dedykowane do sterowania wentylacją pożarową
 • niezawodność - wbudowana kontrola zewnętrznych i wewnętrznych obwodów centrali
 • prostota - jednostka centralna zasila i kontroluje wszystkie zewnętrzne moduły WE/WY, które umieszczane są na magistrali komunikacyjnej
 • elastyczność - algorytm sterowania dostosowywany jest do potrzeb danego obiektu według scenariusza pożarowego
 • wszechstronność - sterowanie urządzeniami zasilanymi impulsem prądowym i przerwą prądową
 • optymalizacja kosztów - konstrukcja modułowa pozwalająca na uzyskanie optymalnego stosunku ceny do możliwości urządzenia
 • napięcie zasilania: 230 V AC
 • maksymalny pobór prądu: 0,8 A
 • zasilanie rezerwowe: bateria akumulatorów
 • liczba adresowalnych linii dozorowych: 4
 • liczba elementów na linii dozorowej: 64 (typ A), 32 (typ B)
 • pamięć zdarzeń: 2000
 • pamięć alarmów: 9999
 • maksymalna liczba stref dozorowych: 256

Szczegółowe dane techniczne dostępne są w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia (DTR).

Elementy współpracujące z centralą w ramach systemu:

 • moduły wejść/wyjść mcr IO12
 • moduły wielowejściowe mcr IM8
 • moduły wielowyjściowe mcr OM8
 • czujki jonizacyjne
 • czujki optyczne
 • czujki ciepła
 • czujki wielodetektorowe
 • czujki wielostanowe, wielosensorowe
 • czujki liniowe
 • ręczne ostrzegacze przeciwpożarowe ROP
 • sygnalizatory akustyczno-optyczne
 • adaptery linii bocznej