produkty

 • mcr HEX system oddymiania z kompensacją mechaniczną dedykowany klatkom schodowym i innym przestrzeniom chronionym

  NOWOŚĆ

  mcr HEX to prosty i skuteczny system zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych. Ma zastosowanie dla przypadków, w których według obowiązujących przepisów dopuszczone jest rozwiązanie oparte na klasycznym oddymianiu grawitacyjnym, ale ze względu na ograniczenia architektoniczne obiektu nie jest to możliwe. Przykładami wspomnianych wyżej ograniczeń są wewnętrzne klatki, które nie posiadają dostępu do elewacji i drzwi wyjściowych z budynku oraz klatki schodowe obsługujące kondygnacje podziemne. Zadaniem systemu jest usuwanie dymu oraz trujących gazów poza chronioną kubaturę, umożliwiając tym samym ewakuację oraz usprawniając prowadzenie akcji gaśniczo-ratowniczej. Przepływ w pożądanym kierunku - od punkt nawiewnego do punktu oddymiającego - zapewnia zastosowana w systemie jednostka nawiewna.

 • mcr EXi - nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacji

  Nadciśnieniowy system mcr EXi służy ochronie przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych. System ten tworzą odpowiednio zaprojektowane zestawy urządzeń, które współpracując ze sobą uniemożliwiają dostanie się dymu do strefy chronionej poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia.

 • mcr j-FLO - kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży

  Systemy wentylacji strumieniowej stosuje się do oddymiania garaży podziemnych jako alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnych systemów kanałowych. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu mcr j-FLO posiadają dopuszczenia do stosowania w budownictwie w ochronie przeciwpożarowej.

 • mcr Silboard - systemy płyt ogniochronnych

  NOWOŚĆ

  mcr Silboard to innowacyjne ogniochronne płyty krzemianowo-wapniowe przeznaczone do: budowy samonośnych kanałów wentylacyjnych i oddymiających w klasie EIS120, budowy kanałów kablowych zapewniających ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez 30, 60, 90 i 120 minut, wykonania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji żelbetowych wzmacnianych taśmami i matami z włókien węglowych w czasie do 120 minut w zależności od temperatury krytycznej kleju, wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych w systemie jednowarstwowym w klasach R15-R180 oraz w systemie dwuwarstwowym w klasach R15-R360, budowy nienośnych ścian oddzielenia pożarowego w klasach EI 120 oraz EI 240.