dywidenda

 

Informacja na temat dywidendy

Spółka zamierza zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez wypłatę dywidendy. Przygotowując rekomendację co do podziału zysku Spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy, Zarząd będzie brać pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz perspektywy rozwoju Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

 Historia wypłat dywidendy 

Rok Dywidenda Pierwsze notowanie bez prawa do dywidendy Dzień ustalenia prawa do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Stopa dywidendy
na akcję (PLN) wypłacona (PLN)
2020/2021 0,57 8.892.834,48 21/09/2021 22/09/2021 30/09/2021 3,37%
2019/2020 0,25 3.914.633,75 10/12/2020 11/12/2020 18/12/2020 2,44%
2015/2016 0,51 7.985.852,00 25/07/2016 26/07/2016 09/08/2016 6,00%
2014/2015 1,02 16.000.000,00 18/08/2015 19/08/2015 07/09/2015 10,21%
2013/2014* 9,26 145.000.000,00 11/07/2014 15/07/2014 29/07/2014 122,32%

  

 * Dywidenda za rok obrotowy 2013/2014 wypłacona ze środków ze sprzedaży pionu oddzieleń przeciwpożarowych