dywidenda

 

Informacja na temat dywidendy

Spółka zamierza zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez wypłatę dywidendy. Przygotowując rekomendację co do podziału zysku Spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy, Zarząd będzie brać pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz perspektywy rozwoju Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

 Historia wypłat dywidendy 

Rok Dywidenda Pierwsze notowanie bez prawa do dywidendy Dzień ustalenia prawa do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Stopa dywidendy
na akcję (PLN) wypłacona (PLN)
2019/2020 0,25 3.914.633,75 10/12/2020 11/12/2020 18/12/2020 2,49%
2018/2019 - - - - - -
2017/2018 - - - - - -
2016/2017 - - - - - -
2015/2016 0,51 7.985.852,00 25/07/2016 26/07/2016 09/08/2016 6,0%
2014/2015 1,02 16.000.000,00 18/08/2015 19/08/2015 07/09/2015 10,2%
2013/2014* 9,26 145.000.000,00 11/07/2014 15/07/2014 29/07/2014 122,3%

  

 * Dywidenda za rok obrotowy 2013/2014 wypłacona ze środków ze sprzedaży pionu oddzieleń przeciwpożarowych