informacje finansowe

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Raport skonsolidowany roczny- zgodnie z MSSF (w tys. PLN) 2017/2018 2018/19 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Przychody netto ze sprzedaży 318 467 370 919 396 066 386 186 496 029
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  18 315 24 951 33 561 37 967 44 034
Zysk (strata) netto  11 024 14 817 23 363 29 521 32 479
Zysk (strata) netto przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 10 206 14 964 21 565 26 853 29 789
Aktywa 316 274 314 948 321 890 346 806 430 713
Kapitał własny 131 078 123 794 146 327 171 343 191 697
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 126 232 120 075 141 562 164 740 184 676
Liczba akcji (szt.) 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 606 477 15 582 123
Zysk na akcję 0,65 0,96 1,38 1,72 1,91
Wartość księgowa na akcję 8,06 7,67 9,04 10,56 11,85
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję  - - 0,25 0,57 -

 

Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2015/16 - 2021/22 w wersji edytowalnej:

POBIERZ

 

 

 

 Wybrane jednostkowe dane finansowe "MERCOR" S.A. dla działaności kontynuowanej

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

 

Raport roczny jednostkowy - zgodnie z MSSF (w tys. PLN) 2017/2018 2018/19 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Przychody netto ze sprzedaży 202 358 244 533 237 532 217 471 291 397
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  10 606 14 597 16 126 19 395 22 080
Zysk (strata) netto  7 373 13 102 5 115 18 142 24 575
Aktywa 276 696 299 304 251 299 250 685 314 523
Kapitał własny 121 812 134 914 116 691 130 376 145 679
Liczba akcji (szt.) 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 606 477 15 582 123
Zysk na akcję 0,47 0,84 0,33 1,16 1,58
Wartość księgowa na akcję 7,78 8,62 7,45 8,35 9,35
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję  - - 0,25 0,57 -

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Skonsolidowane dane finansowe, półroczne - zgodnie z MSSF (w tys. PLN) 1H 2020/21 2H 2020/21 1H 2021/22 2H 2021/2022
Przychody netto ze sprzedaży 196 462 189 724 230 494 265 535
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  23 701 14 266 23 028 21 006
Zysk (strata) netto 18 255 11 266 17 804 14 675
Zysk (strata) netto przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 16 678 10 175 16 429 13 360
Aktywa 338 660 346 806 398 085 430 713
Kapitał własny 155 847 171 343 182 852 191 697
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 150 582 164 740 174 792 184 676
Liczba akcji (szt.) 15 630 570 15 606 477 15 601 464 15 582 123
Zysk na akcję 1,07 0,65 1,05 0,86
Wartość księgowa na akcję 9,63 10,56 11,2 11,85
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję  - 0,57 - -

Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2015/16 - 2021/22 w wersji edytowalnej:

 POBIERZ

 Wybrane dane finansowe „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Jednostkowe dane finansowe, półroczne - zgodnie z MSSF (w tys. PLN) 1H 2020/21 2H 2020/21 1H 2021/22 2H 2021/2022
Przychody netto ze sprzedaży 108 712 108 759 137 952 153 445
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  12 187 7 208 13 122 8 958
Zysk (strata) netto 12 264 5 878 16 385 8 190
Aktywa 244 534 250 685 286 458 214 523
Kapitał własny 124 272 130 376 137 779 145 679
Liczba akcji (szt.) 15 630 570 15 606 477 15 601 464 15 582 123
Zysk na akcję 0,78 0,38 1,05 0,53
Wartość księgowa na akcję 7,95 8,35 8,83 9,35
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję  - 0,57 - -

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Skonsolidowane dane finansowe, kwartalne - zgodnie z MSSF (w tys. PLN) III kw. 2019/2020 IV kw. 2019/2020* I kw. 2020/2021 II kw. 2020/2021 III kw. 2020/2021 IV kw. 2020/2021 I kw. 2020/2021
Przychody netto ze sprzedaży 103 444 101 623 92 106 104 356 96 862 92 862 104 847
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  9 814 6 559 10 726 12 975 10 909 3 357 11 139
Zysk (strata) netto 6 962 4 233 8 498 9 757 8 782 2 484 8 355
Amortyzacja 2 487 4 881 3 442 3 236 3 041 4 275 3 508
Aktywa 324 927 321 890 329 409 338 660 331 036 346 806 370 555
Kapitał własny 141 221 146 327 152 063 155 847 166 478 171 343 177 636
Liczba akcji (szt.) 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 630 570 15 608 712 15 606 477 15 601 464
Zysk na akcję 0,44 0,27 0,54 0,62 0,56 0,16 0,54
Wartość księgowa na akcję 8,67 9,04 9,35 9,63 10,28 10,56 10,94
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję  - 0,25 - - - 0,57 -

Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2015/16 - 2021/22 w wersji edytowalnej:

POBIERZ