informacje finansowe

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Raport skonsolidowany roczny- zgodnie z MSSF (w tys. PLN) 2016/2017 2017/2018 2018/19 2019/2020 2020/2021
Przychody netto ze sprzedaży 269 498 318 467 370 919 396 066 386 186
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  11 051 18 315 24 951 33 561 37 967
Zysk (strata) netto  3 300 11 024 14 817 23 363 29 521
Amortyzacja 7 235 9 095 10 187 13 812 13 994
Aktywa 285 603 316 274 314 948 321 890 346 806
Kapitał własny 115 572 131 078 123 794 146 327 171 343
Liczba akcji (szt.) 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 606 477
Zysk na akcję 0,21 0,70 0,94 1,49 1,89
Wartość księgowa na akcję 7,04 8,06 9,25 9,04 10,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję  - - - 0,25 0,57

Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2015/16 - 2021/22 w wersji edytowalnej:

POBIERZ

 

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Skonsolidowane dane finansowe, półroczne - zgodnie z MSSF (w tys. PLN) 1H 2018/19 2H 2018/19 1H 2019/20 2H 2019/20 1H 2020/21 2H 2020/21
Przychody netto ze sprzedaży 175 019 195 900 190 999 205 067 196 462 189 724
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  12 398 12 553 17 188 16 373 23 701 14 266
Zysk (strata) netto 8 003 6 814 12 168 11 195 18 255 11 266
Amortyzacja 4 870 5 317 6 444 7 368 6 678 7 316
Aktywa 345 750 314 948 330 052 321 890 338 660 346 806
Kapitał własny 149 027 123 794 133 647 146 327 155 847 171 343
Liczba akcji (szt.) 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 630 570 15 606 477
Zysk na akcję 0,51 0,43 0,77 0,71 1,17 0,72
Wartość księgowa na akcję 9,25 7,67 8,21 9,04 9,63 10,98
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję  - - - 0,25 - 0,57

Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2015/16 - 2021/22 w wersji edytowalnej:

 POBIERZ

 

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Skonsolidowane dane finansowe, kwartalne - zgodnie z MSSF (w tys. PLN) III kw. 2019/2020 IV kw. 2019/2020* I kw. 2020/2021 II kw. 2020/2021 III kw. 2020/2021 IV kw. 2020/2021 I kw. 2020/2021
Przychody netto ze sprzedaży 103 444 101 623 92 106 104 356 96 862 92 862 104 847
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  9 814 6 559 10 726 12 975 10 909 3 357 11 139
Zysk (strata) netto 6 962 4 233 8 498 9 757 8 782 2 484 8 355
Amortyzacja 2 487 4 881 3 442 3 236 3 041 4 275 3 508
Aktywa 324 927 321 890 329 409 338 660 331 036 346 806 370 555
Kapitał własny 141 221 146 327 152 063 155 847 166 478 171 343 177 636
Liczba akcji (szt.) 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 630 570 15 608 712 15 606 477 15 601 464
Zysk na akcję 0,44 0,27 0,54 0,62 0,56 0,16 0,54
Wartość księgowa na akcję 8,67 9,04 9,35 9,63 10,28 10,56 10,94
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję  - 0,25 - - - 0,57 -

Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2015/16 - 2021/22 w wersji edytowalnej:

POBIERZ