informacje finansowe

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Raport skonsolidowany roczny - zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Przychody netto ze sprzedaży 231 725 269 498 318 467 370 919 396 066
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 100 11 051 18 315 24 951 31 079
Zysk (strata) netto  4 913 3 300 11 024 14 817 21 228
Amortyzacja 5 922 7 235 9 095 10 187 13 812
Aktywa 254 616 285 603 316 274 315 144 321 289
Kapitał własny 123 436 115 572 131 078 123 799 145 850
Liczba akcji (szt.) 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535
Zysk na akcję 0,31 0,21 0,70 0,94 1,35
Wartość księgowa na akcję 7,67 7,04 8,06 7,67 9,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję 0,51 - - - 0,25
           

Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2015/16 - 2020/21 w wersji edytowalnej:

POBIERZ

 

 

 

 

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Skonsolidowane dane finansowe, półroczne - zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

1H 2018/19 2H 2018/19 1H 2019/20 2H 2019/20 1H 2020/21
Przychody netto ze sprzedaży 175 019 195 900 190 999 205 067 196 462
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 398 12 553 17 303 13 776 23 569
Zysk (strata) netto  8 003 6 814 12 168 9 060 18 255
Amortyzacja 4 870 5 317 6 444 4 649 6 678
Aktywa 340 607 315 144 329 823 321 289 338 465
Kapitał własny 139 708 123 799 134 626 145 850 156 676
Liczba akcji (szt.) 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 630 570
Zysk na akcję 0,51 0,43 0,77 0,58 1,17
Wartość księgowa na akcję 6,63 7,67 8,28 9,01 9,67
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję - - - 0,25 -
           

Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2015/16 - 2020/21 w wersji edytowalnej:

POBIERZ

 

 

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Raport skonsolidowany kwartalny - zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

III kw. 2019/20  IVkw. 2019/20 I kw. 2020/21 II kw. 2020/21 III kw. 2020/21
Przychody netto ze sprzedaży 103 444 101 623 92 106 104 356 96 862
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 817 3 959 10 629 12 940 10 919
Zysk (strata) netto  6 962 2 098 8 498 9 757 8 782
Amortyzacja 2 487 4 881 3 442 3 236 3 041
Aktywa 324 698 321 289 329 214 338 465 330 841
Kapitał własny 142 200 145 850 152 892 156 676 167 307
Liczba akcji (szt.) 15 658 595 15 658 535 15 658 535 15 630 570 15 630 570
Zysk na akcję 0,46 0,12 0,55 0,62 0,56
Wartość księgowa na akcję 8,73 9,01 9,41 9,67 10,30
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję - 0,25 - - -
           

Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2015/16 - 2020/21 w wersji edytowalnej:

POBIERZ