Powrót

2007-07-18

Raport bieżący nr 7/2007 z dnia 18.07.2007 roku

Temat: Dopuszczenie do obrotu PDA oraz akcji Mercor SA


Zarząd Mercor SA informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
na podstawie Uchwały nr 513/2007 z dnia 17.07.2007 roku postanowił dopuścić do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym:

 1. następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MERCOR SA, o wartości nominalnej
  0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda:
  a) 12.454.544 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset
  czterdzieści cztery) akcje serii AA
  b) 1.780.488 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta
  osiemdziesiąt osiem) akcji serii BB pod warunkiem rejestracji podwyższenia
  kapitału zakładowego spółki w wyniku emisji tej serii akcji,
 2. 1.780.488 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt
  osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii BB spółki MERCOR SA, o wartości
  nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda.

Podstawa prawna:
RMF GPW §34 ust.1 pkt 2