Powrót

2007-07-18

Raport bieżący nr 9/2007 z dnia 18.07.2007 roku

Temat: Wprowadzenie do obrotu akcji serii AA i PDA serii BB oraz ustalenie daty
pierwszego notowania papierów wartościowych Mercor SA

Zarząd Mercor SA informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
na podstawie Uchwały nr 519/2007 z dnia 18 lipca 2007 roku postanowił:

 1. wprowadzić z dniem 19 lipca 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku
  podstawowym 12.454.544 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące
  pięćset czterdzieści cztery) akcje zwykłych na okaziciela serii AA spółki MERCOR SA
  o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, oznaczone przez
  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem „PLMRCOR00016”,
 2. wprowadzić z dniem 19 lipca 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku
  podstawowym 1.780.488 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta
  osiemdziesiąt osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii BB spółki MERCOR
  SA, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, oznaczonych
  przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem „PLMRCOR00024”
 3. określić dzień pierwszego notowania akcji zwykłych na okaziciela serii AA oraz praw
  do akcji zwykłych na okaziciela serii BB MERCOR SA na dzień 19 lipca 2007 r.,
 4. notować akcje spółki MERCOR SA w systemie notowań ciągłych pod nazwą
  skróconą „MERCOR” i oznaczeniem „MCR”
 5. notować prawa do akcji spółki MERCOR SA w systemie notowań ciągłych pod nazwą
  skróconą „MERCOR-PDA” i oznaczeniem „MCRA”

Podstawa prawna:
RMF GPW §34 ust.1 pkt 3