Powrót

2011-09-07

Raport bieżący nr 24/2011 z dnia 07.09.2011 roku

Temat: Informacja o nabyciu akcji Mercor SA przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną W dniu 07 września 2011 roku

Zarząd Mercor SA powziął informację w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczącą nabycia przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej w dniu 01 września 2011 roku 30.096 akcji zwykłych na okaziciela spółki Mercor SA po cenie 8,77 zł. Akcje zostały nabyte w drodze transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.