Powrót

2014-06-12

Raport bieżący nr 08/2014 z dnia 12.06.2014 roku

Temat: Znaczne pakiety akcji

Zarząd Mercor SA podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 czerwca 2014 roku, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, otrzymał informację, mówiącą że w dniu 11 czerwca 2014 roku spółka Periban Limited nabyła bezpośrednio 4.102.994 sztuki akcji na okaziciela, stanowiące 26,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Bezpośrednie nabycie nastąpiło na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy Krzysztofem Krempeciem, a Periban Limited poza rynkiem regulowanym w dniu 11 czerwca 2014 roku w Warszawie.

Przed transakcją Periban Limited nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki, co stanowiło 0,00% udziału w kapitale zakładowym oraz nie posiadał głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Po transakcji liczba akcji posiadanych przez Periban Limited bezpośrednio wynosi 4.102.994, co stanowi 26,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 4.102.994 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tworząc 26,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Periban Limited poinformowało, że w okresie 12 miesięcy od zawiadomienia nie ma zamiaru zwiększania udziału w liczbie głosów bezpośrednio ani pośrednio w Spółce.

Periban Limited poinformowało, że nie istnieją podmioty od niego zależne posiadające akcje Spółki.

Periban Limited poinformowało, że nie występują osoby, o których mowa w art.87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji