Powrót

2014-10-30

Raport bieżący nr 19/2014 z dnia 30.10.2014 roku

Temat: Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Mercor SA informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 października 2014 roku, jako organ uprawniony na podstawie § 12 ust.3 lit. b Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze na biegłego rewidenta spółki KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 3546.

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wybrana została do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej MERCOR za rok obrotowy kończący się 31 marca 2015 roku, za rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 marca 2017 roku.

Emitent korzystał wcześniej z usług ww. podmiotu w zakresie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2014 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 19 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim