Powrót

2016-09-16

Raport bieżący nr 23/2016

 

 

Temat: Znaczne pakiety akcji

 

Zarząd „MERCOR” S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 września 2016 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie, zgodnie z art. 69 ust. 1, w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. 2013 r, poz.1382 z późn. zm. dalej Ustawa), od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., informujące iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmieniły dotychczasowy udział w ogólnej liczbie głosów w spółce „MERCOR” S.A. o ponad 2% w stosunku do udziału w ogólnej liczbie głosów, o którym fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. raportowały w poprzednim zawiadomieniu z dnia 13 czerwca 2016 roku, tj. w odniesieniu do stanu posiadania 1.566.343 akcji „MERCOR” S.A, stanowiących 10,003% kapitału zakładowego „MERCOR” S.A., uprawniających do wykonywania 1.566.343 głosów, co stanowiło 10,003% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w „MERCOR” S.A. nastąpiła na skutek rozliczenia w dniu 13 września 2016 roku transakcji nabycia na rynku regulowanym 124.986 akcji "MERCOR" S.A.

 

Bezpośrednia przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 1.842.613 akcji „MERCOR” S.A., stanowiących 11,77% kapitału zakładowego „MERCOR” S.A., uprawniających do wykonywania 1.842.613 głosów, co stanowiło 11,77% w ogólnej liczbie głosów.

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 1.967.599 akcji „MERCOR” S.A., stanowiących 12,57% kapitału zakładowego „MERCOR” S.A., uprawniających do 1.967.599 głosów, co stanowi 12,57% w ogólnej liczbie głosów.

 

Ogólna liczba akcji „MERCOR S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosi 15.658.535.

 

W zawiadomieniu ALTUS TFI S.A. oświadczył, że brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje „MERCOR” S.A. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej Ustawy w stosunku do akcjonariuszy. Fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

 

Podstawa prawna:

Art.70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji