Powrót

2018-01-22

Raport bieżący nr 2/2018

 

 

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018

 

Zarząd „MERCOR” S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku, które przedstawiają się następująco:

 

  1. Raporty kwartalne:

 skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2017/2018 obejmujący okres 01.10.2017 do 31.12.2017: 16.02.2018.

  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres od 01.04.2018 do 30.06.2018: 17.08.2018.

 

  1. Raport półroczny (prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z §83 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (DZ.U. z 2009r., Nr 33, poz. 259, z późniejszymi zmianami):
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2018/2019 roku obejmujące okres od 01.04.2018 do 30.09.2018: 30.11.2018.

 

  1. Raporty roczne:

 jednostkowy raport za rok obrotowy 2017/2018 rok obejmujący okres od 01.04.2017 do 31.03.2018: 29.06.2018.

  • skonsolidowany raport za rok obrotowy 2017/2018 rok obejmujący okres od 01.04.2017 do 31.03.2018: 29.06.2018.


Jednocześnie Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że na podstawie §101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia „MERCOR” S.A. nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2018/2019 roku obejmujący okres od 01.07.2018 do 30.09.2018 oraz raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrachunkowego 2017/2018 obejmującego okres od 01.01.2018 do 31.03.2018.

 

Zarząd „MERCOR” S.A. przypomina podaną w terminie wcześniejszym informację, że zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 29 października 2009 roku rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.


Podstawa prawna:
§103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.