Powrót

2018-04-20

Raport bieżący nr 7/2018

 

 

Temat: Zawarcie Umowy z mBank Spółka Akcyjna 

 

Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2018 roku wpłynęła do Emitent podpisana przez mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Umowa ramowa.

 

Na podstawie podpisanej Umowy Bank zobowiązał się udostępnić Emitentowi Linię na finansowanie bieżącej działalności. Maksymalny limit Linii to 21.420.000,- PLN (słownie złotych polskich: dwadzieścia jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy). W ramach Limitu ustalone zostały następujące Sublimity produktowe:

- sublimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 6.420.000,- PLN (słownie złotych polskich: sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy),

- sublimit na kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym do kwoty 15.000.000,- PLN (słownie złotych polskich: piętnaście milionów).

Dzień ostatecznej spłaty Kredytu w rachunku bieżącym został wyznaczony na dzień 20 lutego 2020 roku. Zgodnie z zapisami Umowy Kredyt obrotowy będzie spłacany w dziewięciu ratach. Termin spłaty ostatniej raty został określony na 19 lutego 2021 roku.

 

Dla każdego z przyznanych w Umowie Ramowej sublimitów zawarta zostanie odrębna Umowa Wykonawcza.

 

Oprocentowanie Kredytu w rachunku bieżącym oparte zostało na stopie bazowej WIBOR ON dla PLN, zaś Kredytu obrotowego na stopie bazowej WIBOR dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN powiększone o marżę Banku. W przypadku nie wywiązywania się przez Emitenta z zapisów Umowy Ramowej Bank ma prawo do podniesienia marży do wysokości określonej w Umowie. Zgodnie z Umową Ramową Bank ma prawo do poboru prowizji administracyjnej, prowizji od udostępnienia Kredytu oraz prowizji od niewykorzystanej kwoty Limitu.

 

Zabezpieczenie określone w Umowie Ramowej stanowią: hipoteka  na nieruchomości w Mirosławiu k/Płocka, zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych, cesja na rzecz Banku wierzytelności od klientów, weksel in blanco wraz deklaracją wekslową.

 

Emitent zobowiązał się do utrzymywania na poziomie określonym w umowie: średniomiesięcznych wpływów na rachunkach bieżących prowadzonych w Banku; wskaźnika kapitalizacji, rozumianego jako stosunek kapitałów własnych do sumy bilansowej; wskaźnika zobowiązania finansowe netto / EBITDA dla Grupy kapitałowej, oraz Emitenta.

 

Integralną część Umowy stanowi Regulamin wydany przez Bank.

 

Niniejsze Umowy uznane zostały za znaczące z uwagi na ich wartość i znaczenie dla Emitenta.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne