Powrót

2018-04-27

Raport bieżący nr 9/2018

 

 

Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

  

Zarząd „MERCOR” S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., („ALTUS TFI S.A.”) działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. informujące, iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zwiększyły swój udział powyżej 20% w ogólnej liczbie głosów w „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”).

 

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zwiększenie udziału powyżej 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 27 kwietnia 2018 roku transakcji nabycia na rynku regulowanym 11 000 akcji Spółki.

 

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 3 128 999 akcji Spółki, stanowiących 19,98% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3 128 999 głosów, co stanowiło 19,98% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 3 139 999 akcji Spółki, stanowiących 20,05% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3 139 999 głosów w Spółce, co stanowi 20,05% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 15.658.535.

 

ALTUS TFI S.A. oświadczył że: brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki; brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej Ustawy w stosunku do akcjonariuszy; zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt1) i 2) Ustawy.

 

Podstawa prawna:

Art.70 pkt. 1 Ustawy o ofercie